Gemeenteraad maart 2021

18 April 2021

Gemeenteraad maart 2021

Deze gemeenteraad vindt online plaats in het kader van de geldende Corona-maatregelen en behandelt enkel die punten waarvoor op voorhand door 1 of meerdere fracties is aangegeven dat er vragen of opmerkingen over zijn. De gemeente plaatst een videoverslag van iedere gemeenteraad op de website van de gemeente Oudsbergen. Vanita Mertens vertegenwoordigt de fractie Groen in de gemeenteraad.   

Verkoop tussenliggende gronden Groenstraat + Heidestraat  

In de Groenstraat en Heidestraat worden stukken voorliggende grond verkocht aan de eigenaars van achterliggende percelen. Groen stelt vast dat de gemeente dit actief promoot door brieven te sturen aan de betreffende eigenaars en stelt zich vragen bij de belachelijk lage prijzen. Schepen Plessers verdedigde dit door te stellen dat ze iedereen de kans willen geven om aan dezelfde prijs grond aan te kopen als degenen die dit reeds hadden aangekocht in … 2003 (!).  Groen ziet niet in waarom de prijs 18 jaar later nog dezelfde moet zijn en bovendien was de prijs waaraan die gronden toen werd verkocht, nl. 17.5 €/m2, ook al slechts een fractie van de normale prijs voor bouwgrond. Uiteraard moet niet de volle 100% bouwgrondprijs gevraagd worden maar publieke grond moet ook niet (bijna) gratis weggegeven worden. We begrijpen dat de gemeente graag Sinterklaas speelt maar niet met belastinggeld van de burger aub!

Groen stelt dan ook voor om een ecologische berm aan te leggen op de betreffende gronden en pas te verkopen aan eerlijke prijzen als de eigenaars zelf vragende partij zijn.

Brandstoffen Eerlings Ellikom

Brandstoffen Eerlings in Ellikom vraagt een omgevingsvergunning aan voor het regulariseren en uitvoeren van aanpassingswerken aan de bestaande brandstoffenhandel. In het kader hiervan is een grondruil nodig. Groen vindt het vreemd dat deze ruil niet plaatsvond op het moment dat het bedrijf de gemeentegrond in gebruik nam, meer dan 20 jaar geleden. Bovendien zijn er in het verleden veel kosten gemaakt door de gemeente voor wegeniswerken die ten goede kwamen aan het bedrijf zonder tegenprestatie. Groen wil graag weten over welke bedragen het precies gaat maar navraag bij de administratie levert enkel volgend antwoord op: “gewone kosten van wegeniswerken”.  De vraag werd dan opnieuw gesteld op de gemeenteraad samen met de vraag waarom van deze grondruil geen gebruik is gemaakt om deze investeringen al dan niet gedeeltelijk terug te recupereren. Tot onze spijt kwam onze burgemeester enkel met het zeer laconieke antwoord dat het helemaal niet belangrijk is hoeveel de kostprijs was destijds en dat het bovendien onmogelijk is om dat terug te vinden in de administratie wegens ‘veel te lang geleden’. Dit vinden we toch wel een zeer teleurstellend antwoord. Het is echt niet zo moeilijk om de juiste documenten terug te vinden als de wil er maar is. Maar blijkbaar is de juiste besteding van ons belastinggeld niet belangrijk genoeg voor onze burgemeester.

Aangepast kampreglement

Naar aanleiding van het aangepaste kampreglement stelde Groen zich akkoord met de opmerking dat alles staat of valt met handhaving en dat het daar toch wel aan mankeert. Voor onze burgemeester meteen aanleiding om Groen te verwijten er een militair kamp van te willen maken. Jammer. De druk op onze groene ruimte wordt steeds groter, zeker in deze Coronatijden. En dan is toezicht van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de verschillende gebruikers (ruiters, wandelaars, fietsers, mountainbikers, joggers, …) niet met elkaar in conflict komen en zich enkel begeven op de toegestane paden. Recent nog is een paard overleden in een beschermde natuurzone op een pad dat niet tot het ruiternetwerk behoort. Een tractor is het dier met veel moeite komen ophalen.

Subsidies schoolzwemmen

Vóór de fusie was de toelage per kind voor het schoolzwemmen kostendekkend in Meeuwen-Gruitrode. Groen stelt vast dat dit nu niet meer het geval is en vindt dat de ambitie moet zijn om de situatie van voor de fusie te handhaven. Indien niet zullen vooral de kwetsbare kinderen getroffen worden en niet meer kunnen leren zwemmen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn in een gemeente als Oudsbergen dat zich graag presenteert als kindvriendelijke gemeente. Te meer daar het benodigde extra budget hiervoor verwaarloosbaar is in vergelijking met andere uitgaven in de gemeente. En zeker als je weet dat het mogen dragen van dit label de gemeente 13.000 € kost. 

Schepen Goossens kon niet anders dan Groen gelijk geven en stelde dat het bestuur nog dit jaar bij de volgende budgetronde zou bekijken of de subsidies terug kostendekkend kunnen gemaakt worden.  

Participatiereglement

Eindelijk is er dan een participatiereglement. Groen vindt het goed dat er een grondige denkoefening is gebeurd en dat de pijnpunten zijn blootgelegd, maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Groen keurt dit participatiereglement niet goed omdat het niet voldoet aan onze verwachtingen. Groen heeft herhaaldelijk gevraagd om burgers de kans te geven om rechtstreeks hun verhaal te brengen in de gemeenteraad. Een voorstel van Groen in deze zin werd echter weggestemd door het bestuur. We vinden het ook zeer jammer dat er werd gekozen voor een minimale bezetting in de Gecoro terwijl dat toch de kans bij uitstek is om burgers te betrekken bij het beleid. En verder is de website Oudsburgers.be een goed initiatief, maar jammer genoeg erg verwarrend. Deze website is bedoeld om alle participatie trajecten te verzamelen. Kimpenhof staat tussen deze projecten maar de burgers van de gemeente hebben niet de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. Hier is dus helemaal geen participatie mogelijk! We kunnen dan ook enkel vaststellen dat participatie alleen maar in woord maar minder in daad belangrijk wordt gevonden.